Algemene voorwaarden

Partijen,

 1. BEDRIJFSNAAM, gevestigd aan de ADRES te PLAATSNAAM, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door CONTACT, hierna te noemen BEDRIJFSNAAM
  en
 2. Mevrouw S.F.J. de Groot, handelend onder de naam Nulzeventig, gevestigd aan de van Weede van Dijkveldstraat 47 te Den Haag, hierna te noemen S. de Groot, in aanmerking nemende dat:
  BEDRIJFSNAAM ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van marketing, communicatie en/ events, behoefte heeft aan tijdelijke capaciteit.
  S. de Groot werkzaamheden verricht naar eigen inzicht in de zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf welke gelegen zij op het vlak van (marketing)communicatie.
  BEDRIJFSNAAM en S. de Groot beogen een overeenkomst van opdracht te sluiten tot het buiten dienstverband verrichten van werkzaamheden in de vorm van een freelance overeenkomst ex artikel 7:400 BW. verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
 • 1. Overeenkomst van opdracht
  S. de Groot zal bij BEDRIJFSNAAM op interim basis de taken van FUNCTIE op zich nemen, waarbij
  inbegrepen zijn alle leidinggevende en uitvoerende werkzaamheden die normaliter vallen onder deze functie.
 • 2. Duur van de overeenkomst
  a) De overeenkomst zal in beginsel lopen van BEGINDATUM t/m EINDDATUM. S. de Groot zal werkzaam zijn op basis van AANTAL DAGEN per week. BEDRIJFSNAAM stelt zich garant voor de afname van minimaal AANTAL UUR per week over bovengenoemde periode.
  b) BEDRIJFSNAAM heeft een optie tot verlenging van deze overeenkomst van DATUM t/m DATUM voor door S. de Groot te verrichten werkzaamheden. Deze optie dient uiterlijk DATUM schriftelijk omgezet te worden in een definitieve boeking.
 • 3. Opdrachten
  a) BEDRIJFSNAAM machtigt S. de Groot om namens haar op te treden, voor zover dit logischerwijze past in de onder artikel 1. omschreven opdracht.
  b) Onverminderd hetgeen hierboven sub a. vermeld is, worden alle opdrachten aan derden verstrekt uit hoofde van BEDRIJFSNAAM.
  Alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en verantwoording
  van BEDRIJFSNAAM. BEDRIJFSNAAM vrijwaart S. de Groot voor de in en buiten rechte optredende gevolgen van de in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden.
  c) S. de Groot verbindt zich jegens BEDRIJFSNAAM om (mede) ter zake van de onderhavige opdracht een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen te sluiten en door regelmatige betaling van de premie gesloten te houden, waarbij schade gedekt dient te zijn tot een bedrag van tenminste € 400.000,-.
  d) Onverminderd hetgeen hierboven sub a. is vermeld, kan S. de Groot niet namens BEDRIJFSNAAM bindende financiële overeenkomsten aangaan.
 • 4. Tarieven, facturering en betaling
  a) Het honorarium dat S. de Groot bij BEDRIJFSNAAM in rekening brengt bedraagt € UURTARIEF,- per uur exclusief BTW.
  b) Zakelijk verreden kilometers, zakelijke lunch- en dinerkosten, en eventuele verblijfskosten die door S. de Groot in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden gemaakt worden, worden aan BEDRIJFSNAAM in rekening gebracht.
  Voor de werk/werk en woon/werk kilometers geldt de fiscaal maximaal toegestane vergoeding van € 0,25 per kilometer.
  c) S. de Groot is jegens BEDRIJFSNAAM gehouden de gewerkte uren te specificeren middels maandelijkse urenstaten. Deze zullen als bijlage bij de factuur gevoegd worden en door BEDRIJFSNAAM vooraf worden afgetekend. Voor de kosten vermeld onder artikel 4, sub b) zal S. de Groot een gespecificeerde kilometerverantwoording en deugdelijke bonnen overleggen.
  De facturen worden eens per kalendermaand door S. de Groot aan BEDRIJFSNAAM in rekening gebracht.
  d) De betalingstermijn van uitgereikte facturen bedraagt 14 dagen na dagtekening. Na de eerste aanmaning zal S. de Groot gerechtigd zijn de wettelijke rente per maand over het uitstaande saldo in rekening te brengen, een gedeelte van de maand voor een hele maand gerekend. Alle kosten gemoeid met incasso komen voor rekening van BEDRIJFSNAAM en worden berekend volgens de wettelijke tarieven.
 • 5. Belastingen en sociale premies
  Ingeval er ter zake van de door S. de Groot verrichte diensten in het kader van de opdrachtgever eventueel (loon-) belasting en sociale premies uit hoofde van de sociale verzekerings- en belastingwetgeving verschuldigd zijn, dan komen die geheel voor rekening van S. de Groot. Onder belastingen wordt onder meer verstaan alle belastingen geheven naar het inkomen en/of de winst, alsmede loon- en omzetbelasting, vermeerderd met eventuele uitstel en/of invorderingsrente en eventuele verhogingen.
  S. de Groot zal bij het aangaan van deze overeenkomst aan BEDRIJFSNAAM een geldige Verklaring Arbeids Relatie zelfstandig ondernemerschap overleggen.
 • 6. Continuïteit
  a) De overeenkomst tussen S. de Groot en BEDRIJFSNAAM eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang indien en zodra:
  1) BEDRIJFSNAAM surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op enige andere wijze het vrije beheer en de beschikking over haar vermogen wordt ontnomen.
  2) S. de Groot langer dan één week aaneensluitend niet in staat is geweest wegens arbeidsongeschiktheid de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en hervatting van deze werkzaamheden niet op korte termijn verwacht kan worden.
  3) S. de Groot aantoonbaar kan verantwoorden dat hij/zij wordt belemmerd in het naar eigen inzicht uitvoeren van de taak als omschreven in artikel 1.
  4) BEDRIJFSNAAM aantoonbaar kan verantwoorden dat de samenwerking niet naar tevredenheid verloopt.
  5) BEDRIJFSNAAM aantoonbaar kan verantwoorden dat er sprake is van een gebrek aan werkzaamheden. BEDRIJFSNAAM kan in dat geval na overleg met S. de Groot deze overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, waarbij S. de Groot gerechtigd is gedurende deze 14 dagen twee maal AANTAL uur werkzaamheden te factureren, indien sprake is van een onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst.
  6) BEDRIJFSNAAM een vaste medewerker gevonden heeft die dezelfde werkzaamheden zal verrichten die S. de Groot uitvoert. BEDRIJFSNAAM kan in dat geval na overleg met S. de Groot deze overeenkomst beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, waarbij S. de Groot gerechtigd is gedurende deze 14 dagen twee maal AANTAL uur werkzaamheden te factureren, indien sprake is van een onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst.
  b) BEDRIJFSNAAM en S. de Groot verplichten zich jegens elkander elkaar onmiddellijk te informeren per aangetekende brief, indien zich één van de gevallen voordoet als bedoeld in artikel 6, sub a.
 • 7. Geheimhouding, Eigendommen en Concurrentiebeding
  a) Het is partijen jegens elkander verboden zowel gedurende deze overeenkomst, als te eniger tijd na beëindiging hiervan op enigerlei wijze aan derden, in welke vorm dan ook, hetzij direct, hetzij indirect, mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheid van de onderneming van partijen of van met een der partijen gelieerde onderneming, waarvan partijen redelijkerwijze kunnen begrijpen dat deze niet bestemd is voor kennisneming door derden, ongeacht de wijze waarop die bijzonderheid partijen ter kennis is gekomen. Alles in de meest ruime zin des woords.
  b) Bedrijfseigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen enzovoorts, betrekking hebbende op de bedrijfsaangelegenheden van BEDRIJFSNAAM, zijn eigendom van BEDRIJFSNAAM en worden bij het einde van de opdracht onverwijld door S. de Groot bij BEDRIJFSNAAM afgegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opdrachtverblijven bij BEDRIJFSNAAM.
 • 8. Slotbepalingen
  a) Partijen verklaren over en weer de verbintenissen uit deze overeenkomst te aanvaarden.
  b) Afwijkingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig en verbindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
  c) Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Den Haag, d.d. DAG DATUM
  Namens BEDRIJFSNAAM: Nulzeventig CONTACT S.F.J. de Groot